TRITHUCVN's Podcast

Vợ hiền chồng ít bệnh, vợ tốt thắng thuốc hay

January 09, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Vợ hiền chồng ít bệnh, vợ tốt thắng thuốc hay
Show Notes

“Hiền thê phu bệnh thiểu, hảo thê thắng lương dược”, nghĩa là “Vợ hiền chồng ít bệnh, vợ tốt thắng thuốc hay”. Vợ chồng có quan hệ mật thiết không thể tách rời, ảnh hưởng khăng khít tới nhau. Trong cuộc sống, nếu có được một người vợ hiền đức, trí tuệ, thì người chồng chắc chắn sẽ được thọ ích rất lớn.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/vo-hien-chong-it-benh-vo-tot-thang-thuoc-hay.html