TRITHUCVN's Podcast

TS Vương Hữu Quần: Lãnh đạo ĐCSTQ đều biết rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công là sai trái

December 17, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
TS Vương Hữu Quần: Lãnh đạo ĐCSTQ đều biết rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công là sai trái
Show Notes

Năm nay là 22 năm kể từ khi Giang Trạch Dân, nhà độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau 22 năm các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới kiên trì phản bức hại, các nhà lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ đã biết rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai trái. Do giới hạn về độ dài của bài viết, nay xin được nêu ra  4 bằng chứng để minh họa.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/vuong-huu-quan-lanh-dao-dcstq-deu-biet-rang-cuoc-dan-ap-phap-luan-cong-la-sai-trai.html