TRITHUCVN's Podcast

Trí tuệ cổ nhân- Tuân thủ “4 điều không” để tránh “4 mối họa”

December 13, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Trí tuệ cổ nhân- Tuân thủ “4 điều không” để tránh “4 mối họa”
Show Notes

Trong các trước tác về đạo đối nhân xử thế của người xưa, “Tố thư” được coi là một cuốn sách vô cùng đặc biệt, được xem là “kỳ thư”. Tương truyền rằng “Tố thư” là do Trương Lương, vị quân sư nổi tiếng nhất của Hán Cao Tổ Lưu Bang, viết ra. Cũng có nguồn cho rằng “Tố thư” là tác phẩm của Sư phụ Trương Lương, Hoàng Thạch Công sáng tác vào cuối thời Tần. Trương Lương nổi tiếng không chỉ bởi tài năng của ông, mà cũng bởi vì sau khi giúp Hán Cao Tổ, ông có thể lui về, tránh được mối họa “diệt thân” như Hàn Tín.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/tri-tue-co-nhan-tuan-thu-4-khong-de-tranh-4-moi-hoa-trong-cuoc-doi.html?fbclid=IwAR3zQyNI4a26sGxo9wtcKD67rj-4gSF75ZFf5T8lmoxRny78uU8FKVK1H3o