TRITHUCVN's Podcast

Đừng sợ mọt sách, hãy sợ mọt đục đời mình

November 29, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Đừng sợ mọt sách, hãy sợ mọt đục đời mình
Show Notes

Thời xưa, những nho sĩ chỉ đọc sách luyện đề rồi đi thi mong làm quan, thi trượt thì về nhà bám váy mẹ hoặc vợ sống sau đó tỏ ra chán nản trong thi ca ngâm vịnh sáo rỗng và rượu. Ngày nay, những người có học nhưng không tự lập trong tư duy, cuộc sống mà sống dựa vào thủ đoạn và ăn theo nói leo người khác đã tạo ra hình ảnh “người đọc sách” xấu trong lòng đại chúng.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/doc-sach-dung-so-mot-sach-hay-so-mot-duc-doi-minh.html