TRITHUCVN's Podcast

Đời người có những việc chờ đợi là hối tiếc, sợ hãi không bằng tiếp nhận

September 21, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Đời người có những việc chờ đợi là hối tiếc, sợ hãi không bằng tiếp nhận
Show Notes

Con người ta khi đến một độ tuổi nhất định, trải qua càng nhiều càng hiểu rõ rằng đời người có những việc là không thể chờ đợi, chờ đợi là hối tiếc, cũng có những việc không nên sợ hãi mà hãy điềm tĩnh tiếp nhận.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/doi-nguoi-co-nhung-viec-cho-doi-la-hoi-tiec-so-hai-khong-bang-tiep-nhan.html