TRITHUCVN's Podcast

Tập Cận Bình muốn thế hệ trẻ trở về lý tưởng ban đầu của ĐCSTQ 

September 09, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Tập Cận Bình muốn thế hệ trẻ trở về lý tưởng ban đầu của ĐCSTQ 
Show Notes

Hiểu được biến động chính trị của hai nước Trung Quốc và Mỹ là chìa khóa để đoán định được xu hướng của thế giới. Người Trung Quốc khó hiểu được những thay đổi đang diễn ra ở Mỹ ngày nay, nhưng họ hiểu được vào lúc này Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang làm gì và muốn làm gì, biết được đường hướng chính trị mà Tập Cận Bình đang hướng đến là lý tưởng ban đầu: tinh thần chủ nghĩa xã hội và anh hùng cách mạng.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/tap-can-binh-muon-the-he-tre-tro-ve-ly-tuong-ban-dau-cua-dcstq.html