TRITHUCVN's Podcast

Hoa Kỳ lập quốc: Chính trị cần đức hạnh và sự cao quý

September 01, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Hoa Kỳ lập quốc: Chính trị cần đức hạnh và sự cao quý
Show Notes

Nền chính trị Hoa Kỳ cần đức hạnh và sự cao quý, đây là một đặc điểm quan trọng của quá trình Hoa Kỳ lập quốc. Ngay trong Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, các vị Cha Lập quốc đã liệt kê những thiếu sót của Vua Anh, cũng là những thiếu sót nói chung của một người lãnh đạo không có đức hạnh và sự cao quý. Đây cũng là một lý do chính khiến Hoa Kỳ tuyên bố độc lập.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/hoa-ky-lap-quoc-chinh-tri-can-duc-hanh-va-su-cao-quy.html