TRITHUCVN's Podcast

Giáo sư TQ: Biến đổi khí hậu “tặng” cho Bắc Kinh cơ hội mở rộng sức mạnh toàn cầu

May 13, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Giáo sư TQ: Biến đổi khí hậu “tặng” cho Bắc Kinh cơ hội mở rộng sức mạnh toàn cầu
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Giáo sư TQ: Biến đổi khí hậu “tặng” cho Bắc Kinh cơ hội mở rộng sức mạnh toàn cầu
May 13, 2021
William

Chế độ cộng sản Trung Quốc coi biến đổi khí hậu là cơ hội để mở rộng ảnh hưởng trên toàn thế giới, theo một học giả nổi tiếng của Trung Quốc.

Xem bài viết tại https://trithucvn.org/trung-quoc/chinh-tri-xa-hoi-tq/giao-su-tq-bien-doi-khi-hau-tang-cho-bac-kinh-co-hoi-mo-rong-suc-manh-toan-cau.html

Show Notes

Chế độ cộng sản Trung Quốc coi biến đổi khí hậu là cơ hội để mở rộng ảnh hưởng trên toàn thế giới, theo một học giả nổi tiếng của Trung Quốc.

Xem bài viết tại https://trithucvn.org/trung-quoc/chinh-tri-xa-hoi-tq/giao-su-tq-bien-doi-khi-hau-tang-cho-bac-kinh-co-hoi-mo-rong-suc-manh-toan-cau.html