TRITHUCVN's Podcast

Trevor Loudon: Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa đang diễn ra tại Mỹ

May 11, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Trevor Loudon: Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa đang diễn ra tại Mỹ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Trevor Loudon: Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa đang diễn ra tại Mỹ
May 11, 2021
William

Tác giả, nhà làm phim Trevor Loudon nói nước Mỹ hiện đang ở giữa một cuộc cách mạng Xã hội Chủ nghĩa, trong đó quyền lực đang được tìm cách tập trung hóa nhằm kiểm soát mọi bộ phận của chính phủ Mỹ, từ những cấp thấp nhất tới cấp cao nhất.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/trevor-loudon-cach-mang-xa-hoi-chu-nghia-dang-dien-ra-tai-my.html

Show Notes

Tác giả, nhà làm phim Trevor Loudon nói nước Mỹ hiện đang ở giữa một cuộc cách mạng Xã hội Chủ nghĩa, trong đó quyền lực đang được tìm cách tập trung hóa nhằm kiểm soát mọi bộ phận của chính phủ Mỹ, từ những cấp thấp nhất tới cấp cao nhất.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/trevor-loudon-cach-mang-xa-hoi-chu-nghia-dang-dien-ra-tai-my.html