TRITHUCVN's Podcast

ĐCSTQ từng thảo luận việc vũ khí hóa SARS và dự đoán Thế chiến III

May 10, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
ĐCSTQ từng thảo luận việc vũ khí hóa SARS và dự đoán Thế chiến III
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
ĐCSTQ từng thảo luận việc vũ khí hóa SARS và dự đoán Thế chiến III
May 10, 2021
William

Theo báo cáo độc quyền của tờ The Australian, từ 6 năm trước, các nhà khoa học quân sự Trung Quốc đã thảo luận về việc vũ khí hóa virus SARS, và dự đoán Thế chiến III sẽ sử dụng vũ khí sinh học.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/dcstq-tung-thao-luan-viec-vu-khi-hoa-sars-va-du-doan-the-chien-iii.html

Show Notes

Theo báo cáo độc quyền của tờ The Australian, từ 6 năm trước, các nhà khoa học quân sự Trung Quốc đã thảo luận về việc vũ khí hóa virus SARS, và dự đoán Thế chiến III sẽ sử dụng vũ khí sinh học.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/dcstq-tung-thao-luan-viec-vu-khi-hoa-sars-va-du-doan-the-chien-iii.html