TRITHUCVN's Podcast

Ls. Powell- Đảng Dân chủ đã biến Hoa Kỳ thành một quốc gia cộng sản toàn trị

May 10, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Ls. Powell- Đảng Dân chủ đã biến Hoa Kỳ thành một quốc gia cộng sản toàn trị
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Ls. Powell- Đảng Dân chủ đã biến Hoa Kỳ thành một quốc gia cộng sản toàn trị
May 10, 2021
William

Gần đây bà Sidney Powell, luật sư nổi tiếng người Mỹ, đã chỉ trích Đảng Dân chủ và các đồng minh cánh tả của họ vì đã biến Hoa Kỳ thành một quốc gia cộng sản độc tài toàn trị.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/ls-powell-dang-dan-chu-da-bien-hoa-ky-thanh-mot-quoc-gia-cong-san-toan-tri.html

Show Notes

Gần đây bà Sidney Powell, luật sư nổi tiếng người Mỹ, đã chỉ trích Đảng Dân chủ và các đồng minh cánh tả của họ vì đã biến Hoa Kỳ thành một quốc gia cộng sản độc tài toàn trị.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/ls-powell-dang-dan-chu-da-bien-hoa-ky-thanh-mot-quoc-gia-cong-san-toan-tri.html