TRITHUCVN's Podcast

6 quy luật âm dương lớn nhất ảnh hưởng đến đời người

May 05, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
6 quy luật âm dương lớn nhất ảnh hưởng đến đời người
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
6 quy luật âm dương lớn nhất ảnh hưởng đến đời người
May 05, 2021
William

Văn hóa cổ đại cho rằng, vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều không tách rời khỏi âm dương. Bởi vậy Đạo gia lấy âm dương làm chuẩn tắc để giải thích thế giới. Khi con người đã hiểu quy luật âm dương thì có thể hiểu được quy luật phát triển của sự vật, hiểu được đạo lý nhân sinh từ đó mà giải quyết được những sự tình xảy ra trong cuộc sống. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/6-quy-luat-am-duong-lon-nhat-anh-huong-den-doi-nguoi.html

Show Notes

Văn hóa cổ đại cho rằng, vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều không tách rời khỏi âm dương. Bởi vậy Đạo gia lấy âm dương làm chuẩn tắc để giải thích thế giới. Khi con người đã hiểu quy luật âm dương thì có thể hiểu được quy luật phát triển của sự vật, hiểu được đạo lý nhân sinh từ đó mà giải quyết được những sự tình xảy ra trong cuộc sống. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/6-quy-luat-am-duong-lon-nhat-anh-huong-den-doi-nguoi.html