TRITHUCVN's Podcast

Hoa Kỳ lập quốc: George Washington nói về tôn giáo và đạo đức

May 03, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Hoa Kỳ lập quốc: George Washington nói về tôn giáo và đạo đức
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Hoa Kỳ lập quốc: George Washington nói về tôn giáo và đạo đức
May 03, 2021
William

George Washington đã nói một điều mà có thể nhiều người Hoa Kỳ hiện đại sẽ cảm thấy vô lý, và ông đã phát biểu ý kiến đó không phải trong một số tài liệu riêng tư, mà trong tuyên bố có lẽ là công khai nhất trong sự nghiệp chính trị của mình. Ông đã nói điều đó lúc đọc diễn văn chia tay ngay trước khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống. Ông nói:

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/hoa-ky-lap-quoc-george-washington-noi-ve-ton-giao-va-dao-duc.html

Show Notes

George Washington đã nói một điều mà có thể nhiều người Hoa Kỳ hiện đại sẽ cảm thấy vô lý, và ông đã phát biểu ý kiến đó không phải trong một số tài liệu riêng tư, mà trong tuyên bố có lẽ là công khai nhất trong sự nghiệp chính trị của mình. Ông đã nói điều đó lúc đọc diễn văn chia tay ngay trước khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống. Ông nói:

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/hoa-ky-lap-quoc-george-washington-noi-ve-ton-giao-va-dao-duc.html