TRITHUCVN's Podcast

Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển: Tâm niệm quyết định số mệnh

April 30, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển: Tâm niệm quyết định số mệnh
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển: Tâm niệm quyết định số mệnh
Apr 30, 2021
William

Trong cuộc sống, rất nhiều người khi gặp phải những việc không thuận lợi, tai ương không ngừng xảy đến thì rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi và mất phương hướng. Họ tìm đủ mọi cách với mong muốn thay đổi được tình trạng hiện tại, thậm chí viện đến cả bói toán, phong thủy, giải hạn… Nhưng họ lại không biết rằng, cầu “bên ngoài” không bằng tìm “bên trong”, với rất nhiều lựa chọn trong đời người thì tâm niệm thiện ác sẽ quyết định họa phúc, quyết định số mệnh.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/tuong-do-tam-sinh-canh-tuy-tam-chuyen-tam-niem-quyet-dinh-so-menh.html

Show Notes

Trong cuộc sống, rất nhiều người khi gặp phải những việc không thuận lợi, tai ương không ngừng xảy đến thì rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi và mất phương hướng. Họ tìm đủ mọi cách với mong muốn thay đổi được tình trạng hiện tại, thậm chí viện đến cả bói toán, phong thủy, giải hạn… Nhưng họ lại không biết rằng, cầu “bên ngoài” không bằng tìm “bên trong”, với rất nhiều lựa chọn trong đời người thì tâm niệm thiện ác sẽ quyết định họa phúc, quyết định số mệnh.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/tuong-do-tam-sinh-canh-tuy-tam-chuyen-tam-niem-quyet-dinh-so-menh.html