TRITHUCVN's Podcast

Viên Cung Di: Đừng quên những tội ác chồng chất của ĐCSTQ

April 29, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Viên Cung Di: Đừng quên những tội ác chồng chất của ĐCSTQ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Viên Cung Di: Đừng quên những tội ác chồng chất của ĐCSTQ
Apr 29, 2021
William

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nhà thực nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di đã nhắc nhở mọi người đừng quên vô số tội ác chồng chất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra cho người Trung Quốc. Ông quan sát thấy rằng mọi người luôn chú ý đến những tội ác hiện tại của ĐCSTQ, mà quên đi những tội ác trước đây của họ. Ông cũng nói rằng tội ác lớn nhất của ĐCSTQ là cuộc đàn áp Pháp Luân Công và mổ sống cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/vien-cung-di-dung-quen-nhung-toi-ac-chong-chat-cua-dcstq.html

Show Notes

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nhà thực nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di đã nhắc nhở mọi người đừng quên vô số tội ác chồng chất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra cho người Trung Quốc. Ông quan sát thấy rằng mọi người luôn chú ý đến những tội ác hiện tại của ĐCSTQ, mà quên đi những tội ác trước đây của họ. Ông cũng nói rằng tội ác lớn nhất của ĐCSTQ là cuộc đàn áp Pháp Luân Công và mổ sống cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/vien-cung-di-dung-quen-nhung-toi-ac-chong-chat-cua-dcstq.html