TRITHUCVN's Podcast

Dùng Nho làm người, dùng Đạo dưỡng sinh, dùng Thiền dưỡng tâm

April 22, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Dùng Nho làm người, dùng Đạo dưỡng sinh, dùng Thiền dưỡng tâm
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Dùng Nho làm người, dùng Đạo dưỡng sinh, dùng Thiền dưỡng tâm
Apr 22, 2021
William

Học cách làm người, học cách dưỡng sinh và dưỡng tâm là ba việc mà cổ nhân vô cùng coi trọng. Một người trước tiên phải hiểu biết lễ nghĩa, đạo đức để trở thành người có tu dưỡng, sau đó phải hiểu đạo để dưỡng sinh mà đạt được trường thọ và cuối cùng phải biết dưỡng tâm để đạt đến cảnh giới thanh tịnh, giác ngộ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/co-nhan-dung-nho-lam-nguoi-dung-dao-duong-sinh-dung-thien-duong-tam.html

Show Notes

Học cách làm người, học cách dưỡng sinh và dưỡng tâm là ba việc mà cổ nhân vô cùng coi trọng. Một người trước tiên phải hiểu biết lễ nghĩa, đạo đức để trở thành người có tu dưỡng, sau đó phải hiểu đạo để dưỡng sinh mà đạt được trường thọ và cuối cùng phải biết dưỡng tâm để đạt đến cảnh giới thanh tịnh, giác ngộ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/co-nhan-dung-nho-lam-nguoi-dung-dao-duong-sinh-dung-thien-duong-tam.html