TRITHUCVN's Podcast

“Liêm” và “sỉ” trong lý niệm của cổ nhân

April 20, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
“Liêm” và “sỉ” trong lý niệm của cổ nhân
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
“Liêm” và “sỉ” trong lý niệm của cổ nhân
Apr 20, 2021
William

Người xưa chia đức thành tám loại là hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, gọi chung là “Bát đức”. “Bát đức” này là tiêu chuẩn để đánh giá con người, hay nói cách khác, người mà không có bất cứ đức nào trong đó thì kỳ thực không thể được tính là người nữa. “Liêm” và “sỉ” là hai trong tám đức hạnh cao thượng nhất của con người, bởi vì người mà không có liêm thì thứ gì cũng lấy, người không có sỉ thì việc gì cũng dám làm.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/co-nhan-giang-nguoi-khong-co-liem-thi-thu-gi-cung-lay-nguoi-khong-co-si-thi-viec-gi-cung-lam.html

Show Notes

Người xưa chia đức thành tám loại là hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, gọi chung là “Bát đức”. “Bát đức” này là tiêu chuẩn để đánh giá con người, hay nói cách khác, người mà không có bất cứ đức nào trong đó thì kỳ thực không thể được tính là người nữa. “Liêm” và “sỉ” là hai trong tám đức hạnh cao thượng nhất của con người, bởi vì người mà không có liêm thì thứ gì cũng lấy, người không có sỉ thì việc gì cũng dám làm.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/co-nhan-giang-nguoi-khong-co-liem-thi-thu-gi-cung-lay-nguoi-khong-co-si-thi-viec-gi-cung-lam.html