TRITHUCVN's Podcast

“Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích”

April 19, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
“Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích”
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
“Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích”
Apr 19, 2021
William

Người phương Đông có câu: “Người ta sinh ra một thiện niệm, tuy chưa biến thành việc thiện, nhưng đã được thần may mắn bảo hộ rồi.” Người phương Tây tin rằng: “Những điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim.” Thiện niệm thực sự là phương thuốc màu nhiệm làm chấn động lương tâm con người, có sức mạnh vĩ đại để xóa đi mọi hận thù. Vậy thì tâm thiện chẳng phải là phong thủy tốt nhất cho cuộc đời bạn hay sao?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/phong-thuy-tot-nhat-cho-cuoc-doi-ban-ky-iii-tam-con-chua-thien-phong-thuy-vo-ich.html

Show Notes

Người phương Đông có câu: “Người ta sinh ra một thiện niệm, tuy chưa biến thành việc thiện, nhưng đã được thần may mắn bảo hộ rồi.” Người phương Tây tin rằng: “Những điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim.” Thiện niệm thực sự là phương thuốc màu nhiệm làm chấn động lương tâm con người, có sức mạnh vĩ đại để xóa đi mọi hận thù. Vậy thì tâm thiện chẳng phải là phong thủy tốt nhất cho cuộc đời bạn hay sao?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/phong-thuy-tot-nhat-cho-cuoc-doi-ban-ky-iii-tam-con-chua-thien-phong-thuy-vo-ich.html