TRITHUCVN's Podcast

Trí tuệ cổ nhân: Đời trước gieo nhân, đời sau gặt quả

October 15, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Trí tuệ cổ nhân: Đời trước gieo nhân, đời sau gặt quả
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Trí tuệ cổ nhân: Đời trước gieo nhân, đời sau gặt quả
Oct 15, 2020
William

Người xưa tin tưởng vào nhân quả báo ứng, cho rằng muốn con cháu đời sau có phúc báo thì cần bắt đầu từ bản thân mình, tu tâm hướng thiện. Họ tâm niệm rằng hành tiểu thiện sẽ tích được tiểu đức, hành đại thiện sẽ tích được đại đức. Tổ tiên chỉ cần có đại đức thì con cháu nhất định sẽ được hưởng phúc báo.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/tri-tue-cua-nguoi-xua-doi-truoc-gieo-nhan-doi-sau-gat-qua.html

Show Notes

Người xưa tin tưởng vào nhân quả báo ứng, cho rằng muốn con cháu đời sau có phúc báo thì cần bắt đầu từ bản thân mình, tu tâm hướng thiện. Họ tâm niệm rằng hành tiểu thiện sẽ tích được tiểu đức, hành đại thiện sẽ tích được đại đức. Tổ tiên chỉ cần có đại đức thì con cháu nhất định sẽ được hưởng phúc báo.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/tri-tue-cua-nguoi-xua-doi-truoc-gieo-nhan-doi-sau-gat-qua.html