TRITHUCVN's Podcast

‘Tiểu tiết’ tiết lộ nhân phẩm và tu dưỡng của bạn

October 15, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
‘Tiểu tiết’ tiết lộ nhân phẩm và tu dưỡng của bạn
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
‘Tiểu tiết’ tiết lộ nhân phẩm và tu dưỡng của bạn
Oct 15, 2020
William

Nhiều người hay khỏa lấp cho sự vô ý của mình bằng câu “không coi trọng tiểu tiết”. Nhưng nếu sự vô ý này được lặp lại nhiều lần thì nó đã trở thành thói quen mà bên trong có ẩn chứa sự tự tư rất lớn, chính là không biết quan tâm đến cảm nhận của người khác. Do đó, tiểu tiết có thể tiết lộ nhân phẩm và sự tu dưỡng tâm tính của một người.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/doi-song/tieu-tiet-tiet-lo-nhan-pham-va-tu-duong-cua-ban.html

Show Notes

Nhiều người hay khỏa lấp cho sự vô ý của mình bằng câu “không coi trọng tiểu tiết”. Nhưng nếu sự vô ý này được lặp lại nhiều lần thì nó đã trở thành thói quen mà bên trong có ẩn chứa sự tự tư rất lớn, chính là không biết quan tâm đến cảm nhận của người khác. Do đó, tiểu tiết có thể tiết lộ nhân phẩm và sự tu dưỡng tâm tính của một người.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/doi-song/tieu-tiet-tiet-lo-nhan-pham-va-tu-duong-cua-ban.html