TRITHUCVN's Podcast

Vũ đạo Trung Hoa cổ điển: Nguồn gốc của động tác khó trong thể dục dụng cụ

October 12, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Vũ đạo Trung Hoa cổ điển: Nguồn gốc của động tác khó trong thể dục dụng cụ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Vũ đạo Trung Hoa cổ điển: Nguồn gốc của động tác khó trong thể dục dụng cụ
Oct 12, 2020
William

Nếu có ai đó nói với bạn rằng, một số động tác khó trong thể dục dụng cụ đối với xà đơn, xà kép, cầu thăng bằng là bắt nguồn từ vũ đạo Trung Hoa cổ điển thì bạn có cảm thấy khó tin không?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/nguon-goc-dong-phuong-cua-cac-dong-tac-kho-trong-mua-ba-le-hien-dai-va-duc-dung-cu.html

Show Notes

Nếu có ai đó nói với bạn rằng, một số động tác khó trong thể dục dụng cụ đối với xà đơn, xà kép, cầu thăng bằng là bắt nguồn từ vũ đạo Trung Hoa cổ điển thì bạn có cảm thấy khó tin không?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/nguon-goc-dong-phuong-cua-cac-dong-tac-kho-trong-mua-ba-le-hien-dai-va-duc-dung-cu.html