TRITHUCVN's Podcast

Vì sao biểu tượng của ngành Y lại là con rắn?

October 08, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Vì sao biểu tượng của ngành Y lại là con rắn?
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Vì sao biểu tượng của ngành Y lại là con rắn?
Oct 08, 2020
William

Nhiều người thắc mắc tại sao biểu tượng trong ngành Y dược lại là con rắn mà không phải là con vật hay thực thể khác? Khi thì thấy hai con, lúc lại một con rắn quấn quanh một cây gậy, một cái ly hoặc một cái cốc? Để trả lời đến tường tận về nguyên uỷ của biểu tượng ấy kỳ thực là cả một câu chuyện dài.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/vi-sao-bieu-tuong-cua-nganh-y-lai-la-con-ran.html

Show Notes

Nhiều người thắc mắc tại sao biểu tượng trong ngành Y dược lại là con rắn mà không phải là con vật hay thực thể khác? Khi thì thấy hai con, lúc lại một con rắn quấn quanh một cây gậy, một cái ly hoặc một cái cốc? Để trả lời đến tường tận về nguyên uỷ của biểu tượng ấy kỳ thực là cả một câu chuyện dài.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/vi-sao-bieu-tuong-cua-nganh-y-lai-la-con-ran.html