TRITHUCVN's Podcast

Cách đối nhân xử thế của người quân tử chân chính

October 07, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Cách đối nhân xử thế của người quân tử chân chính
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Cách đối nhân xử thế của người quân tử chân chính
Oct 07, 2020
William

“Lễ” là một trong những tư tưởng trọng yếu nhất của Nho gia, để phân biệt cao thấp, thứ tự trên dưới. Một người mà không hiểu lễ thì không thể là người quân tử, mà người không có “nhân đức” thì không thể thực sự hành lễ được. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/truyen-thong/cach-doi-nhan-xu-cua-nguoi-quan-tu-chan-chinh.html

Show Notes

“Lễ” là một trong những tư tưởng trọng yếu nhất của Nho gia, để phân biệt cao thấp, thứ tự trên dưới. Một người mà không hiểu lễ thì không thể là người quân tử, mà người không có “nhân đức” thì không thể thực sự hành lễ được. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/truyen-thong/cach-doi-nhan-xu-cua-nguoi-quan-tu-chan-chinh.html