TRITHUCVN's Podcast

NÓNG: Sở Di trú Hoa Kỳ ban hành hướng dẫn cấm đảng viên cộng sản nhập cư

October 04, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
NÓNG: Sở Di trú Hoa Kỳ ban hành hướng dẫn cấm đảng viên cộng sản nhập cư
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
NÓNG: Sở Di trú Hoa Kỳ ban hành hướng dẫn cấm đảng viên cộng sản nhập cư
Oct 04, 2020
William

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) vừa ban hành hướng dẫn mới về chính sách nhập cư với những người là thành viên của một đảng cộng sản hoặc đảng toàn trị.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/nong-so-di-tru-hoa-ky-ban-hanh-huong-dan-cam-dang-vien-cong-san-nhap-cu.html

Show Notes

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) vừa ban hành hướng dẫn mới về chính sách nhập cư với những người là thành viên của một đảng cộng sản hoặc đảng toàn trị.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/nong-so-di-tru-hoa-ky-ban-hanh-huong-dan-cam-dang-vien-cong-san-nhap-cu.html