TRITHUCVN's Podcast

Viên Cung Di: Mỹ thiết lập trật tự quốc tế mới để cô lập ĐCSTQ

September 14, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Viên Cung Di: Mỹ thiết lập trật tự quốc tế mới để cô lập ĐCSTQ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Viên Cung Di: Mỹ thiết lập trật tự quốc tế mới để cô lập ĐCSTQ
Sep 14, 2020
William

Gần đây, ông Viên Cung Di đang ở Mỹ đã trả lời phỏng vấn của truyền thông. Nói về cục diện Mỹ – Trung hiện nay, ông nhấn mạnh, Mỹ – Trung không tách rời, Mỹ đang “cô lập” Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên mọi phương diện.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/vien-cung-di-my-thiet-lap-trat-tu-quoc-te-moi-de-co-lap-dcstq.html

Show Notes

Gần đây, ông Viên Cung Di đang ở Mỹ đã trả lời phỏng vấn của truyền thông. Nói về cục diện Mỹ – Trung hiện nay, ông nhấn mạnh, Mỹ – Trung không tách rời, Mỹ đang “cô lập” Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên mọi phương diện.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/vien-cung-di-my-thiet-lap-trat-tu-quoc-te-moi-de-co-lap-dcstq.html