TRITHUCVN's Podcast

Tiết tháo của bậc chính nhân quân tử

September 14, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Tiết tháo của bậc chính nhân quân tử
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Tiết tháo của bậc chính nhân quân tử
Sep 14, 2020
William

Tiết tháo là quan niệm làm người, là sự tu dưỡng đạo đức và nhân cách cao thượng mà cổ nhân xưa nay vô cùng coi trọng. Biểu hiện của tiết tháo chính là việc kiên trì duy hộ chân lý và chính nghĩa, là tinh thần kiên trì nỗ lực và ngay thẳng trong mọi hoàn cảnh.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/tiet-thao-cua-bac-chinh-nhan-quan-tu.html

Show Notes

Tiết tháo là quan niệm làm người, là sự tu dưỡng đạo đức và nhân cách cao thượng mà cổ nhân xưa nay vô cùng coi trọng. Biểu hiện của tiết tháo chính là việc kiên trì duy hộ chân lý và chính nghĩa, là tinh thần kiên trì nỗ lực và ngay thẳng trong mọi hoàn cảnh.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/tiet-thao-cua-bac-chinh-nhan-quan-tu.html