TRITHUCVN's Podcast

Tiên lễ hậu binh: Chiến trận thời xưa hoàn toàn không như ta nghĩ

September 11, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Tiên lễ hậu binh: Chiến trận thời xưa hoàn toàn không như ta nghĩ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Tiên lễ hậu binh: Chiến trận thời xưa hoàn toàn không như ta nghĩ
Sep 11, 2020
William

Cổ nhân có câu: “Tiên lễ hậu binh”, khi phát động chiến tranh cũng phải coi trọng lễ nghĩa. Điều này ứng dụng vào thực tế chiến tranh thời cổ đại như thế nào? Nếu nhìn vào cuộc chiến “Vũ Vương phạt Trụ” trong các ghi chép lịch sử thì thật sự là khó có thể tưởng tượng được.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/van-hoa/tien-le-hau-binh-chien-tran-thoi-xua-hoan-toan-khong-nhu-ta-nghi.html

Show Notes

Cổ nhân có câu: “Tiên lễ hậu binh”, khi phát động chiến tranh cũng phải coi trọng lễ nghĩa. Điều này ứng dụng vào thực tế chiến tranh thời cổ đại như thế nào? Nếu nhìn vào cuộc chiến “Vũ Vương phạt Trụ” trong các ghi chép lịch sử thì thật sự là khó có thể tưởng tượng được.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/van-hoa/tien-le-hau-binh-chien-tran-thoi-xua-hoan-toan-khong-nhu-ta-nghi.html