TRITHUCVN's Podcast

Trong cuộc đời, nhiều khi “biết dừng” mới là trí tuệ sáng suốt

September 03, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Trong cuộc đời, nhiều khi “biết dừng” mới là trí tuệ sáng suốt
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Trong cuộc đời, nhiều khi “biết dừng” mới là trí tuệ sáng suốt
Sep 03, 2020
William

Đời người không phải chỉ có “tiến thủ” mới có thể đạt được thành công, rất nhiều khi, trong rất nhiều việc, “biết dừng” mới là nhân tố trọng yếu khiến người ta đạt được thành tựu lớn hơn. Bởi thế “biết dừng” cũng là một loại dũng khí, một loại trí tuệ sáng suốt.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/van-hoa/doi-nguoi-nhieu-khi-biet-dung-la-mot-loai-thanh-cong.html

Show Notes

Đời người không phải chỉ có “tiến thủ” mới có thể đạt được thành công, rất nhiều khi, trong rất nhiều việc, “biết dừng” mới là nhân tố trọng yếu khiến người ta đạt được thành tựu lớn hơn. Bởi thế “biết dừng” cũng là một loại dũng khí, một loại trí tuệ sáng suốt.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/van-hoa/doi-nguoi-nhieu-khi-biet-dung-la-mot-loai-thanh-cong.html