TRITHUCVN's Podcast

Đường Bách Kiều: Nói về lòng yêu nước

August 01, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Đường Bách Kiều: Nói về lòng yêu nước
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Đường Bách Kiều: Nói về lòng yêu nước
Aug 01, 2020
William

Gần đây, chúng tôi quyết định thành lập một đội quân cứu quốc chống cộng sản Trung Quốc, được nhân sĩ các giới tán đồng và ủng hộ rộng rãi. Tuy nhiên, cũng có một số người chất vấn và phản đối về “lòng yêu nước”. Họ nghĩ rằng chúng ta không nên đề cập đến lòng yêu nước, bởi vì đất nước hiện tại là nước của ĐCSTQ. Đây là sự bóp méo rất lớn về lòng yêu nước. Lòng yêu nước mà chúng tôi đề cập ở đây là một quốc gia truyền thống yêu mến khái niệm văn hóa, yêu vùng đất này và những con người trên mảnh đất này.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/duong-bach-kieu-noi-ve-long-yeu-nuoc.html

Show Notes

Gần đây, chúng tôi quyết định thành lập một đội quân cứu quốc chống cộng sản Trung Quốc, được nhân sĩ các giới tán đồng và ủng hộ rộng rãi. Tuy nhiên, cũng có một số người chất vấn và phản đối về “lòng yêu nước”. Họ nghĩ rằng chúng ta không nên đề cập đến lòng yêu nước, bởi vì đất nước hiện tại là nước của ĐCSTQ. Đây là sự bóp méo rất lớn về lòng yêu nước. Lòng yêu nước mà chúng tôi đề cập ở đây là một quốc gia truyền thống yêu mến khái niệm văn hóa, yêu vùng đất này và những con người trên mảnh đất này.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/duong-bach-kieu-noi-ve-long-yeu-nuoc.html