TRITHUCVN's Podcast

Ông Joe Biden từng ngăn cản người tị nạn Việt Nam đến Mỹ năm 1975

July 29, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Ông Joe Biden từng ngăn cản người tị nạn Việt Nam đến Mỹ năm 1975
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Ông Joe Biden từng ngăn cản người tị nạn Việt Nam đến Mỹ năm 1975
Jul 29, 2020
William

Ông Joe Biden, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2020 và hiện là người ủng hộ nhập cư quy mô lớn, đã từng cố gắng ngăn chặn việc sơ tán hàng vạn người tị nạn miền Nam Việt Nam đến Mỹ trong những năm 75 của thế kỷ trước.

Xem bài viết tại:https://trithucvn.net/the-gioi/ong-joe-biden-tung-ngan-can-nguoi-ti-nan-viet-nam-den-my-nam-1975.html

Show Notes

Ông Joe Biden, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2020 và hiện là người ủng hộ nhập cư quy mô lớn, đã từng cố gắng ngăn chặn việc sơ tán hàng vạn người tị nạn miền Nam Việt Nam đến Mỹ trong những năm 75 của thế kỷ trước.

Xem bài viết tại:https://trithucvn.net/the-gioi/ong-joe-biden-tung-ngan-can-nguoi-ti-nan-viet-nam-den-my-nam-1975.html