TRITHUCVN's Podcast

TT Trump có 91% cơ hội tái cử, theo mô hình đoán độ chính xác 93%

July 21, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
TT Trump có 91% cơ hội tái cử, theo mô hình đoán độ chính xác 93%
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
TT Trump có 91% cơ hội tái cử, theo mô hình đoán độ chính xác 93%
Jul 21, 2020
William

Giáo sư Helmut Norpoth đến từ trường đại học Stony Brook cho biết Trump có đến 91% cơ hội thắng cử vào tháng 11. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/tt-trump-co-91-co-hoi-tai-cu-theo-mo-hinh-doan-do-chinh-xac-93.html

Show Notes

Giáo sư Helmut Norpoth đến từ trường đại học Stony Brook cho biết Trump có đến 91% cơ hội thắng cử vào tháng 11. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/tt-trump-co-91-co-hoi-tai-cu-theo-mo-hinh-doan-do-chinh-xac-93.html