TRITHUCVN's Podcast

Bỉ: Diễn văn thông qua nghị quyết lên án thu hoạch tạng 6/2020

July 14, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Bỉ: Diễn văn thông qua nghị quyết lên án thu hoạch tạng 6/2020
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Bỉ: Diễn văn thông qua nghị quyết lên án thu hoạch tạng 6/2020
Jul 14, 2020
William

Ngày 12/6/2020 vừa qua, thượng viện Bỉ đã thông qua một nghị quyết lên án tội ác thu hoạch nội tạng đang diễn ra tại Trung Quốc. Dưới đây là diễn văn thông qua nghị quyết này tại quốc hội Bỉ. Thông tin truy cập tại đây.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/bi-dien-van-thong-qua-nghi-quyet-len-an-thu-hoach-tang-6-2020.html

Show Notes

Ngày 12/6/2020 vừa qua, thượng viện Bỉ đã thông qua một nghị quyết lên án tội ác thu hoạch nội tạng đang diễn ra tại Trung Quốc. Dưới đây là diễn văn thông qua nghị quyết này tại quốc hội Bỉ. Thông tin truy cập tại đây.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/bi-dien-van-thong-qua-nghi-quyet-len-an-thu-hoach-tang-6-2020.html