TRITHUCVN's Podcast

Nghị viện EU thông qua nghị quyết kêu gọi kiện Trung Quốc về luật an ninh Hồng Kông

June 25, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Nghị viện EU thông qua nghị quyết kêu gọi kiện Trung Quốc về luật an ninh Hồng Kông
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Nghị viện EU thông qua nghị quyết kêu gọi kiện Trung Quốc về luật an ninh Hồng Kông
Jun 25, 2020
William

Nghị viện Liên minh Châu Âu (EU) hôm thứ Sáu (19/6) đã thông qua nghị quyết không ràng buộc, trong đó khuyến nghị EU và các quốc gia thành viên kiện Trung Quốc ra Tòa án Công lý Quốc tế, nếu luật an ninh quốc gia mới cho Hồng Kông được áp dụng.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/nghi-vien-eu-thong-qua-nghi-quyet-keu-goi-kien-trung-quoc-ve-luat-an-ninh-hong-kong.html

Show Notes

Nghị viện Liên minh Châu Âu (EU) hôm thứ Sáu (19/6) đã thông qua nghị quyết không ràng buộc, trong đó khuyến nghị EU và các quốc gia thành viên kiện Trung Quốc ra Tòa án Công lý Quốc tế, nếu luật an ninh quốc gia mới cho Hồng Kông được áp dụng.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/nghi-vien-eu-thong-qua-nghi-quyet-keu-goi-kien-trung-quoc-ve-luat-an-ninh-hong-kong.html