TRITHUCVN's Podcast

Vì sao 70 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công thập niên 1990?

June 15, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Vì sao 70 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công thập niên 1990?
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Vì sao 70 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công thập niên 1990?
Jun 15, 2020
William

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Pháp Luân Công đã trở thành một hiện tượng nổi bật ở Trung Hoa Đại Lục, đi đâu cũng có thể nghe người ta bàn tán và nói về Pháp Luân Công. Bấy giờ, cứ 20 người Trung Quốc thì 1 người tập môn khí công này. Tuy vậy, điểm đặc biệt là Pháp Luân Công chỉ mới xuất hiện công khai vào năm 1992. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng người Trung Quốc say mê tập luyện Pháp Luân Công? Bài viết dưới đây có thể làm rõ phần nào vấn đề ấy.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/chuyen-de/vi-sao-70-trieu-nguoi-trung-quoc-tap-phap-luan-cong-thap-nien-1990.html

Show Notes

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Pháp Luân Công đã trở thành một hiện tượng nổi bật ở Trung Hoa Đại Lục, đi đâu cũng có thể nghe người ta bàn tán và nói về Pháp Luân Công. Bấy giờ, cứ 20 người Trung Quốc thì 1 người tập môn khí công này. Tuy vậy, điểm đặc biệt là Pháp Luân Công chỉ mới xuất hiện công khai vào năm 1992. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng người Trung Quốc say mê tập luyện Pháp Luân Công? Bài viết dưới đây có thể làm rõ phần nào vấn đề ấy.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/chuyen-de/vi-sao-70-trieu-nguoi-trung-quoc-tap-phap-luan-cong-thap-nien-1990.html