TRITHUCVN's Podcast

Thư của Đức Tổng Giám mục gửi TT Trump: “Cuộc chiến chính tà đang diễn ra”

June 13, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Thư của Đức Tổng Giám mục gửi TT Trump: “Cuộc chiến chính tà đang diễn ra”
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Thư của Đức Tổng Giám mục gửi TT Trump: “Cuộc chiến chính tà đang diễn ra”
Jun 13, 2020
William

Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò đã gửi một bức thư ngỏ với nội dung mạnh mẽ cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng hiện nay về đại dịch virus corona và các cuộc bạo loạn liên quan đến George Floyd là một phần của cuộc chiến tâm linh dai dẳng giữa các thế lực Thiện và Ác. Đức Tổng Giám mục động viên ông Trump rằng “ông sẽ không đơn độc vì niềm tin của mình vào các giá trị của cuộc sống, đức tin, gia đình và tự do.”

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/thu-cua-duc-tong-giam-muc-gui-tt-trump-cuoc-chien-chinh-ta-dang-dien-ra.html

Show Notes

Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò đã gửi một bức thư ngỏ với nội dung mạnh mẽ cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng hiện nay về đại dịch virus corona và các cuộc bạo loạn liên quan đến George Floyd là một phần của cuộc chiến tâm linh dai dẳng giữa các thế lực Thiện và Ác. Đức Tổng Giám mục động viên ông Trump rằng “ông sẽ không đơn độc vì niềm tin của mình vào các giá trị của cuộc sống, đức tin, gia đình và tự do.”

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/thu-cua-duc-tong-giam-muc-gui-tt-trump-cuoc-chien-chinh-ta-dang-dien-ra.html