TRITHUCVN's Podcast

Lý trí làm người mới là lựa chọn thông minh nhất

March 14, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Lý trí làm người mới là lựa chọn thông minh nhất
Show Notes

Lý trí có thể giúp người ta nhận định được thời thế, đi được đúng hướng, dẫn đến thành công. Trái lại, người khuyết thiếu lý trí thường dựa vào cảm xúc nhất thời để hành động, kết cục là uổng phí thời gian, tinh lực, rốt cuộc làm mà vô ích, thậm chí gây ra tác hại không lường. Trong cuộc sống, lý trí có thể được hiểu là lý tính quan sát, nhận định và đối đãi với người và với việc. Người có lý trí làm bất cứ điều gì cũng có thể tiết chế, bảo trì được sự cân bằng, không quá hạn độ cho phép.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/ly-tri-lam-nguoi-moi-la-lua-chon-thong-minh-nhat.html?