TRITHUCVN's Podcast

“Lùi một bước” là một loại cảnh giới cao thượng

March 07, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
“Lùi một bước” là một loại cảnh giới cao thượng
Show Notes

Cổ nhân giảng: “Lùi một bước biển rộng trời cao”, đây không phải là lời sáo rỗng dùng để an ủi những người bị thất ý, cũng không phải là điều mà các ẩn sĩ ôm giữ trong lòng để được nhẹ nhõm bản thân. “Lùi một bước” thực sự là một loại cảnh giới tinh thần, một loại trí tuệ vượt xa người bình thường.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/lui-mot-buoc-la-mot-loai-canh-gioi.html?