TRITHUCVN's Podcast

Xem nước ngoài dạy trẻ - so sánh nội quy học sinh tiểu học ở 5 quốc gia

March 02, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Xem nước ngoài dạy trẻ - so sánh nội quy học sinh tiểu học ở 5 quốc gia
Show Notes

Nội quy học sinh là quy tắc ứng xử mà học sinh phải tuân thủ trong học tập và cuộc sống hàng ngày, là cơ sở quan trọng để giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh. Việc so sánh nội quy học sinh tiểu học ở 5 quốc gia cho thấy thực trạng giáo dục và chất lượng quốc gia chung của các nước này.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/doi-song/xem-nuoc-ngoai-day-tre-so-sanh-noi-quy-hoc-sinh-tieu-hoc-o-5-quoc-gia.html